Nadzór nad konglomeratami

Instytucje finansowe reprezentujące poszczególne sektory rynku finansowego (np. zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki) mogą ściśle ze sobą współpracować tworząc tym samym konglomeraty finansowe. Łącząc się w jeden podmiot świadczą usługi w różnych segmentach rynku finansowego. Wymagają one wzmocnionego nadzoru, który jest określonym mianem uzupełniającego nadzoru. Nadzór indywidualny nad bankami, instytucjami świadczącymi usługi inwestycyjne lub ubezpieczeniowe okazał się niewystarczający. Wprowadzenie zasad nadzoru uzupełniającego na poziomie Unii Europejskiej umożliwiło wypełnienie ewentualnych luk prawnych w ustawodawstwie k

Oddział banku – cechy i zadania

Oddziały banków można podzielić na trzy podstawowe grupy, a dokładniej mówiąc na oddziały instytucji kredytowych, oddziały banku krajowego za granicą oraz oddziały banku zagranicznego. Działalność oddziały instytucji kredytowej obejmuje wszystkie lub niektóre czynności wykonywane przez instytucję kredytową. Wszystkie jednostki organizacyjne tego typu działające na rzecz i w imieniu instytucji kredytowej na terytorium Polski są uznawane za jeden oddział. Oddział banku krajowego za granicą również może wykonywać wszystkie bądź tylko część czynności wynikających z treści zezwolenia KNF. Podobnie jest w przypadku oddziału banku zagranicznego w Polsce. Odd

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Pośrednik ubezpieczeniowy jest osobą wykonującą czynności polegające na zawieraniu umów ubezpieczenia oraz wykonywaniu ich postanowień. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością zarezerwowaną wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego. Można wyróżnić dodatkowo pośrednictwo ubezpieczeniowe ograniczone do reasekuracji. Czynności w tym zakresie są wykonywane wyłącznie przez brokerów reasekuracyjnych posiadających wymagane zezwolenie na wykonywanie tego typu działalności. W Polsce, podobnie jak w innych państwach europejskich, nadzór nad rynkiem finansowym jest na tyle znaczący, że organy administ