Rodzaje kart kredytowych

Wśród różnorodnych kart kredytowych można wyróżnić płaskie i wypukłe, w zależności od formy zapisu danych posiadacza. Inny podział wskazuje na istnienie standardowych kart kredytowych i kart premium. Do drugiej kategorii należą m.in. platynowe, złote i czarne karty. Różnią się one nie tylko pod względem designu, ale również wysokością oprocentowania i limitem kredytu. Karty Premium są dedykowane bardziej zamożnym klientom, którzy są bardzo doceniani przez banki. Dlatego też oferują im nie tylko wyższy limit kredytu, ale także bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Najłatwiej uzyskać kartę premium klientowi posiadającemu niższe ryzyko kredytowe. Jednym z

Podatek rolny – kto, kiedy i jak płaci?

Dochody z pobranego podatku rolnego są przekazywane do budżetu gminy, więc należy zaliczyć go do grona podatków lokalnych. Podatek rolny jest płacony przez właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy samoistnych gruntów rolnych. Przedmiotem podatku rolnego są natomiast grunty, które zgodnie z ewidencją gruntów i budynków mają status użytków rolnych, albo gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Jeżeli grunty takie są zajęte na działalność gospodarczą inną niż rolnicza nie pobiera się podatku rolnego. Podatek rolny jest płacony na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy, którym w zależności od gminy jest wójt, burmistrz

Partnerstwo publiczno – prywatne

W Polsce od wielu lat rozpowszechnia się ideę partnerstwa publiczno – prywatnego. Podobne tendencje można było zaobserwować na świecie już znacznie wcześniej. Działalność oparta na partnerstwie publiczno – prywatnym jest jedną z form współpracy administracji publicznej z podmiotami prywatnymi, czyli innymi słowy przedsiębiorcami. Polega ona na tym, że administracja rządowa, albo samorządowa poprzez podpisanie umowy z prywatnym podmiotem przekazuje mu do wykonania określone zadania publiczne. Najczęściej partnerstwo publiczno – prywatne występuje w zakresie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) związanych z rozwo