Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Podatki

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn początkowo był rzeczywiście pobierany tylko od spadków i darowizn. Z upływem lat ustawodawca zmieniał zakres przedmiotu podatku. Obecnie podatek ten jest płacony m.in. także od zasiedzenia, zapisu zwykłego i windykacyjnego, polecenia darczyńcy, nieodpłatnej renty, użytkowania i służebności oraz od zachowku. Podatek od spadków i darowizn jest płacony wyłącznie przez osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy lub prawa majątkowego znajdującego się lub wykonywanego na terytorium Polski. Do zapłaty podatku są zobowiązane także osoby, które nabyły własność rzeczy znajdującej się poza granicami kraju, ale będące obywatelam

Skale podatkowe

Skala podatkowa jest pojęciem z zakresu prawa podatkowego często mylonym ze stawką podatkową. Skala jest zbiorem stawek dotyczących określonego podatku. Jeżeli ustawodawca wprowadził jedną stawkę, która nie zmienia się w zależności od podstawy opodatkowania, to tworzy ona skalę proporcjonalną, zwaną także opodatkowaniem liniowym. Z kolei jeżeli ustawodawca wprowadził dwie lub więcej stawek podatku zmieniających się w zależności od wielkości podstawy opodatkowania, można mówić o skali nieproporcjonalnej. W ramach skali proporcjonalnej wyróżnia się trzy skale, a mianowicie progresywną, regresywną i degresywną. Skala progresywna polega na tym, że im więks

Zwolnienia od podatku giełdowego

Podatek giełdowy w zasadzie płacimy od wszystkich zyskownych transakcji. Zwolnienia jednak przysługują w przypadku sprzedaży akcji i praw z nich wynikających oraz innych papierów wartościowych zakupionych przed 1 stycznia 2004 r. na parkiecie, w pierwotnej ofercie lub w regulowanym rynku pozagiełdowym. Zwolnienie przysługuje także ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nabytych przez 1 stycznia 2003 r. a także dochód z odsetek oraz też dyskonta od wymienionych obligacji. Przysługują takie zwolnienia lecz nie mają zastosowania jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalnośc