Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Podatki

Podatek rolny – kto, kiedy i jak płaci?

Dochody z pobranego podatku rolnego są przekazywane do budżetu gminy, więc należy zaliczyć go do grona podatków lokalnych. Podatek rolny jest płacony przez właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy samoistnych gruntów rolnych. Przedmiotem podatku rolnego są natomiast grunty, które zgodnie z ewidencją gruntów i budynków mają status użytków rolnych, albo gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Jeżeli grunty takie są zajęte na działalność gospodarczą inną niż rolnicza nie pobiera się podatku rolnego. Podatek rolny jest płacony na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy, którym w zależności od gminy jest wójt, burmistrz

Podatek leśny – jak się go oblicza?

Podatek leśny jest jednym podatków lokalnych, ponieważ dochody płynące z jego poboru zasilają wyłącznie budżet gminy. Przedmiotem podatku leśnego są grunty leśne, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Niemniej muszą one być zajęte na wykonywanie działalności leśnej (np. gospodarowanie zwierzyną, uprawy leśne). Jeżeli las jest zajęty na prowadzenie innej działalności nie podlega on podatkowi leśnemu. Inaczej wygląda płacenie podatku przez osoby fizyczne, a inaczej przez osoby prawne. Podatnik będący osobą fizyczną składa wójtowi informację o lasach według określonego wzoru. Następnie organ podatkowy ustala w drodze d

Podatek PCC – kto i jak płaci?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zwany w skrócie podatkiem PCC nie obejmuje wbrew nazwie wszystkich czynności o takim charakterze. Przedmiotem wspomnianego podatku są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia i spółki. Jednocześnie ustawodawca wprowadza katalog czynności cywilnoprawnych, które nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosując tym samym klasyczne wyłączenie podatkowe. Powstanie obowiązku podatkowego jest zależne od charakteru czynności cywilnoprawnej. Podobne różnice można zaobserwować w przypadku podstawy opodatkowania i wysokości podatku. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych mamy do czynienia ze skalą proporcjo