Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Kredyty

Prowizje płacone bankowi od kredytu

Bank za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu pobiera należne prowizje. Można wyróżnić następujące rodzaje prowizji: prowizja przygotowawcza, która naliczana jest od kwoty całego kredytu za czynności związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego a następnie za przygotowanie i uruchomienie kredytu. Następną prowizją jest prowizja od zaangażowania. Jest ona naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu. Jest jeszcze prowizja za gotowość, która naliczana jest w ustalonych terminach za finansową gotowość banku do uruchomienia środków przyznanego kredytu. Ostatnią prowizją pobieraną przez bank, który udziela kredytu jest prowizja od uruchomienia. Jak w

Koszty kredytu

Bank, który udziela kredytu ponosi koszty i musi z tego tytułu pobrać odpowiednie wynagrodzenie. Koszty takie obejmują dwie grupy składników. Pierwszym składnikiem jest oprocentowanie kredytu. Wysokość takiego oprocentowania przewyższa  koszt pozyskania środków finansowych na rynku finansowym z których kredyt jest udzielany. Różnica pomiędzy przychodem z odsetek a kosztem pozyskania pasywów powiększona o rezerwy obowiązkowe jest dochodem na operacjach finansowych i polega na zakupie i sprzedaży kapitału. Drugim ważnym dla banku składnikiem są prowizje kredytowe. Wysokość prowizji jest ustalana tak by przychód z prowizji pokrywał koszty funkcjonowania banku nie

Badanie zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej jest kolejnym etapem kredytowania. Podczas analizy zdolności kredytowej uwzględnianych jest wiele informacji ich wzajemne relacje. Badane są przez bank szczegółowo przychody, zyski, koszty, zadłużenie i tym podobnie. Do tej analizy wykorzystuje się wiele wskaźników analizy finansowej między innymi wskaźniki płynności, zyskowności, zadłużenia oraz inne. Ważna także jest ich prawidłowa interpretacja ale od tego zależy już tylko i wyłącznie zdolność analityczna pracownika banku. Ocena zdolności kredytowej to ocena wszystkich elementów a nie tylko jednego elementu zarówno obiektywnych jak i subiektywnych. Pracownik banku dokonuje tak