Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Gospodarka

Partnerstwo publiczno – prywatne

W Polsce od wielu lat rozpowszechnia się ideę partnerstwa publiczno – prywatnego. Podobne tendencje można było zaobserwować na świecie już znacznie wcześniej. Działalność oparta na partnerstwie publiczno – prywatnym jest jedną z form współpracy administracji publicznej z podmiotami prywatnymi, czyli innymi słowy przedsiębiorcami. Polega ona na tym, że administracja rządowa, albo samorządowa poprzez podpisanie umowy z prywatnym podmiotem przekazuje mu do wykonania określone zadania publiczne. Najczęściej partnerstwo publiczno – prywatne występuje w zakresie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) związanych z rozwo

Nadzór NIK nad gospodarką

Najwyższa Izba Kontroli jest niezależnym organem kontroli państwowej czuwającym nad tym, aby dysponenci środków publicznych właściwie nimi gospodarowali. Najwyższa Izba Kontroli jest niezależna od rządu i prezydenta. Kontrola dokonywana przez NIK jest oparta na kilku kryteriach, a mianowicie na legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Kryteria kontroli różnią się w zależności od tego, jaki podmiot jest jej poddawany. Podstawowe regulacje prawne na temat Najwyższej Izby Kontroli zostały zawarte w Konstytucji RP z 1997 r. oraz w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Istnienie wspomnianego organu jest bardzo ważnym elementem ustroju demokratycznego wyznacza

Działania OECD

OECD jest jedną z organizacji międzynarodowych, której działalność skupia się głównie w sferze ekonomicznej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest międzyrządową organizacją gospodarczą, która została powołana na mocy Konwencji Paryskiej w 1961 roku. Konwencja, została podpisana rok wcześniej, kończąc tym samym istnienie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC). Obecnie członkami OECD są państwa reprezentujące najwyższy poziom gospodarczego rozwoju oraz posiadające demokratyczny ustrój. Do grona ponad trzydziestu członków należy również Polska. Podstawowe cele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju są ściśle zwi