Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Fundusze i zakłady ubezpieczeń

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa jest wręczana ubezpieczającemu jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Polisy są wydawane przez ubezpieczyciela, czyli zakład ubezpieczeń. W treści dokumentu znajduje się określenie przedmiotu ubezpieczenia, a także okres i sumę ubezpieczenia wraz z wysokością należnej składki ubezpieczeniowej. Warunki określone w polisie mogą różnić się w zależności od zakładów ubezpieczeń i rodzaju ubezpieczenia. Stąd też zwykło się wyróżniać pewne typy polis ubezpieczeniowych. Najbardziej znany jest podział polis ubezpieczeniowych na polisy indywidualne, zbiorowe, grupowe i generalne. Zbiorowe i grupowe polisy często są ze sobą uto

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Pośrednik ubezpieczeniowy jest osobą wykonującą czynności polegające na zawieraniu umów ubezpieczenia oraz wykonywaniu ich postanowień. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością zarezerwowaną wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego. Można wyróżnić dodatkowo pośrednictwo ubezpieczeniowe ograniczone do reasekuracji. Czynności w tym zakresie są wykonywane wyłącznie przez brokerów reasekuracyjnych posiadających wymagane zezwolenie na wykonywanie tego typu działalności. W Polsce, podobnie jak w innych państwach europejskich, nadzór nad rynkiem finansowym jest na tyle znaczący, że organy administ

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest organem funduszu inwestycyjnego. Pełni od dwie ważne funkcje, a mianowicie funkcję administrującą polegającą na zarządzaniu funduszem, a także funkcję reprezentacyjną polegającą na reprezentowaniu go w stosunkach z innymi podmiotami. Określenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest objęte ochroną prawną. Oznacza to, że tylko instytucje finansowe działające na podstawie zezwolenia i zgodnie z prawem mogą się nią legalnie posługiwać. Status towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest przyznawany spółkom akcyjnym mającym siedzibę na terytorium Polski przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakres działalności towarzystwa fun