Filia banku – cechy i zadania

Filia banku jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką banku. Posiada ona lokalizację poza miejscem funkcjonowania banku. Może być zlokalizowana na terytorium kraju, albo w innym państwie. W pierwszym przypadku filie są wyodrębnione wyłącznie pod względem organizacyjnym. Z kolei w razie, gdy filia znajduje poza granicami kraju macierzystego banku najczęściej jest wyodrębniona także pod względem prawnym i staje się odrębną spółką, tzw. spółką – córką. W państwie goszczącym posiada ona status niezależnego prawnie podmiotu, a dokładniej mówiąc banku krajowego utworzonego w postaci spółki akcyjnej. W związku z tym znajduje się ona pod nadzorem krajowych

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa jest wręczana ubezpieczającemu jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Polisy są wydawane przez ubezpieczyciela, czyli zakład ubezpieczeń. W treści dokumentu znajduje się określenie przedmiotu ubezpieczenia, a także okres i sumę ubezpieczenia wraz z wysokością należnej składki ubezpieczeniowej. Warunki określone w polisie mogą różnić się w zależności od zakładów ubezpieczeń i rodzaju ubezpieczenia. Stąd też zwykło się wyróżniać pewne typy polis ubezpieczeniowych. Najbardziej znany jest podział polis ubezpieczeniowych na polisy indywidualne, zbiorowe, grupowe i generalne. Zbiorowe i grupowe polisy często są ze sobą uto

Akcje i ich rodzaje

Akcje są najbardziej znanymi papierami wartościowymi różniącymi się pod wieloma względami. W związku z tym można przyjąć kilka rodzajów klasyfikacji według różnych kryteriów. Podstawowym podziałem akcji jest wyróżnienie akcji imiennych i na okaziciela. Podział ten wynika niejako z ogólnego podziału papierów wartościowych. Akcje imienne zawierają w treści określenie osoby akcjonariusza oraz wysokość dokonanej wpłaty. Akcje na okaziciela przysługują temu, kto je aktualnie posiada. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych akcji nie powodują one ścisłego związania konkretnego akcjonariusza ze spółką. Akcje na okaziciela znacznie łatwiej zbyć, a ob